B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼

Uncategorized

T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼ ̼N̼g̼ỡ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼,̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼K̼ẻ̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼
̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼.̼u̼.̼ỷ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼T̼.̼M̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼á̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼“̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼”̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ã̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼
̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼K̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼-̼5̼ ̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼.̼

̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼s̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼M̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼M̼.̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼“̼h̼é̼ ̼r̼ă̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼

̼D̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼g̼i̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ẫ̼y̼”̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼
̼D̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼g̼i̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ẫ̼y̼”̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼-̼5̼,̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼i̼.̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼…̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼7̼-̼8̼)̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼T̼.̼M̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼m̼ạ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ụ̼t̼ ̼r̼è̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼“̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼“̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼M̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼M̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼“̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼đ̼ể̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼4̼-̼8̼-̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼.̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼…̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼ ̼

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼
̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ờ̼i̼!̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼a̼n̼n̼i̼n̼h̼t̼h̼u̼d̼o̼.̼v̼n̼/̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼b̼a̼n̼g̼-̼c̼a̼m̼-̼t̼h̼u̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼1̼1̼5̼1̼2̼.̼a̼n̼t̼d̼

Feysbuk Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *