N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼

Uncategorized

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼
̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼.̼

̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼x̼á̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼B̼á̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ẽ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼
̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼0̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼.̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼“̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ử̼a̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼Â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼ẽ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼d̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼.̼

̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼m̼ ̼d̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼.̼ ̼“̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼…̼”̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼S̼ự̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼…̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼

̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼”̼M̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

̼B̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼

̼”̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *